The closing date for this job has passed.

Tŷ Cerdd

Archived: Director | Cyfarwyddwr

Tŷ Cerdd is looking for a new Director for its operation at the Wales Millennium Centre in Cardiff Bay.

The successful applicant will succeed Gwyn L Williams who will be retiring at the end of September.

Tŷ Cerdd is the Centre for Welsh music and its mission is to promote and increase the range and number of professional and non-professional performances of the contemporary classical music of Wales, developing and creating new work, particularly with young people. Central to the vision is the dedication to support the Welsh non-professional music sector. On-line promotion and the creation of Tŷ Cerdd Records support this purpose and a new digital hub (www.DiscoverWelshMusic.com) has been developed in partnership with National Library of Wales, with publishers in Wales and Faber Music allowing access to archival material and presenting a wide range of classical music for sale. In 2015 Tŷ Cerdd became a delegated lottery funder and presently administers five funding schemes for music makers in Wales.

The Director leads on all matters of planning and implementation and is responsible for developing wide ranging partnerships with the professional, non-professional and education sectors in Wales in support of its mission.

Applications are invited from individuals who can demonstrate leadership, planning and organisational skills, an enthusiasm for the creation of new work and an understanding of the contemporary classical music of Wales.

Salary between £40,000 and £45,000 depending on experience

For further information about Tŷ Cerdd, a job description and how to apply visit www.tycerdd.org. If you would prefer the information in a different format or would prefer a pack sent in the post please e-mail the Office Manager  shakira.mahabir@tycerdd.org or call us on 02920 635640

We operate an Equal Opportunities Recruitment Policy and warmly welcome applications from all sections of the community.

Deadline for applications Friday June 10.


Mae Tŷ Cerdd yn chwilio am Gyfarwyddwr newydd ar gyfer ei swyddfa yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn olynu Gwyn L Williams sy’n ymddeol ar ddiwedd mis Medi.

Canolfan Cerddoriaeth Cymru yw Tŷ Cerdd a’i genhadaeth yw hybu a chynyddu amrywiaeth a nifer y perfformiadau proffesiynol a pherfformiadau heb fod yn rhai proffesiynol o gerddoriaeth glasurol gyfoes Gymreig, gan ddatblygu a chreu gweithiau newydd, yn arbennig gyda phobl ifanc. Yn ganolog i’r weledigaeth mae’r ymroddiad i gefnogi’r sector honno o gerddorion yng Nghymru nad ydynt yn rhai proffesiynol. Mae hyrwyddo ar-lein a’r gwaith o greu Recordiau Tŷ Cerdd yn cefnogi’r diben hwn; aethpwyd ati hefyd i ddatblygu hwb digidol newydd (www.DiscoverWelshMusic.com) mewn partneriaeth â Llyfrgell Genedlaethol Cymru a chyhoeddwyr yng Nghymru a Faber Music ac mae hyn yn galluogi mynediad i ddeunydd archifol ac yn cyflwyno amrywiaeth helaeth o gerddoriaeth glasurol sydd ar gael i’w phrynu. Yn 2015, daeth Tŷ Cerdd yn gyllidwr dynodedig y loteri ac ar hyn o bryd mae’n cynnig pum cynllun ariannu i’r rhai sy’n cerddora yng Nghymru er mwyn cefnogi eu gweithgarwch.

Mae’r Cyfarwyddwr yn arwain ar yr holl faterion cynllunio a gweithredu ac yn gyfrifol am ddatblygu ystod eang o bartneriaethau â’r sectorau proffesiynol, y rhai heb fod yn broffesiynol a’r sector addysg yng Nghymru er mwyn ategu cenhadaeth Tŷ Cerdd.

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion sy’n gallu arddangos sgiliau arwain, cynllunio a threfnu, brwdfrydedd dros greu gwaith newydd a dealltwriaeth o gerddoriaeth glasurol gyfoes Gymreig

Cyflog rhwng £40,000 a £45,000 yn ôl profiad

I gael mwy o wybodaeth am Tŷ Cerdd, disgrifiad swydd a sut i ymgeisio, ewch i www.tycerdd.org. Os byddai’n well gennych dderbyn y wybodaeth mewn fformat gwahanol neu os hoffech dderbyn pecyn drwy’r post, yna anfonwch e-bost at ein Rheolwr Swyddfa shakira.mahabir@tycerdd.org neu ffoniwch ni ar 02920 635640

Rydym yn gweithredu Polisi Recriwtio Cyfle Cyfartal ac yn croesawu’n gynnes geisiadau o bob adran o’r gymuned.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Gwener Mehefin 10.