Swansea University

Artistic & Cultural Programme Manager / Rheolwr y Rhaglen Artistig a Diwylliannol

Salary: £42,149 – £50,296 per annum
Location: Swansea
Hours: Full time
Closing date: 28.08.2022

The Artistic & Cultural Programme Manager at Swansea University is responsible for supporting and contributing to institution- and region-wide cultural and arts activities through the operational leadership of Taliesin and the wider University cultural infrastructure.

The Artistic & Cultural Programme Manager joins the University at an important time of change as we embark on the implementation of our new Business Plan (2021 – 2024) and develop the strategy for a wider arts and culture programme at the University.

We work closely and collaboratively with arts networks across the UK, and especially with the Arts Council Wales, Swansea Council and Neath Port Talbot Council, to develop and deliver high-quality arts programmes that reflect the changing needs of our audiences.

We value close collaboration with the students, staff and researchers, of the University, as well as widely across the region, in developing audiences and artistic talent.

The postholder will be responsible for the day-to-day operational leadership and development of the venue’s visitor operations, ensuring that the Centre is an attractive, safe, secure and sustainable environment for visitors, customers and employees and to be accountable for the effective day-to-day operation, management and administration of the facilities.

This position will normally be based at the Taliesin Arts Centre on the Singleton Campus, with travel between our two campuses, and nationally and internationally, as required. The University supports flexible and agile working and this role may include up to 2 days (40% FTE) working remotely.

Further Information:

Informal enquiries: Ben Lucas, Associate Director of Commercial Services, b.d.lucas@swansea.ac.uk

The University is committed to supporting and promoting equality and diversity in all of its practices and activities. We aim to establish an inclusive environment and welcome diverse applications from the following protected characteristics: age, disability, gender reassignment, marriage and civil partnership, pregnancy and maternity, race (including colour, nationality, ethnic and national origin), religion or belief, sex, sexual orientation.

More information and to apply:
www.swansea.ac.uk/jobs-at-swansea/current-vacancies/details/?nPostingID=116518&nPostingTargetID=149195&ID=QHUFK026203F3VBQB7VLO8NXD&lg=UK&mask=suext

______________________________________________________________________________________________

£42,149 – £50,296 y flwyddyn
Lleoliad: Abertawe
Math o Gytundeb: Contract anghyfyngedig
Dyddiad Cau: 28-08-2022

Mae’r Rheolwr Gweithrediadau a Chynllunio Diwylliannol ym Mhrifysgol Abertawe yn gyfrifol am gefnogi a chyfrannu at weithgareddau diwylliannol a chelfyddydol ar draws y sefydliad a’r rhanbarth drwy arweinyddiaeth weithredol Taliesin a seilwaith diwylliannol ehangach y Brifysgol.

Mae’r Rheolwr Gweithrediadau Diwylliannol a Chynllunio yn ymuno â’r Brifysgol ar adeg bwysig o newid wrth i ni ddechrau gweithredu ein Cynllun Busnes newydd (2021 – 2024) a datblygu’r strategaeth ar gyfer rhaglen gelfyddydau a diwylliant ehangach yn y Brifysgol.

Rydym yn gweithio’n agos ac ar y cyd â rhwydweithiau celfyddydol ledled y DU, ac yn enwedig gyda Chyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Abertawe a Chyngor Castell-nedd Port Talbot, i ddatblygu a chyflwyno rhaglenni celfyddydol o ansawdd uchel sy’n adlewyrchu anghenion newidiol ein cynulleidfaoedd.

Rydym yn gwerthfawrogi cydweithio agos â myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr y Brifysgol, yn ogystal ag yn eang ar draws y rhanbarth, wrth ddatblygu cynulleidfaoedd a thalent artistig.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am arweinyddiaeth weithredol a datblygiad gweithrediadau ymwelwyr y lleoliad o ddydd i ddydd, gan sicrhau bod y Ganolfan yn amgylchedd deniadol, diogel, diogel a chynaliadwy i ymwelwyr, cwsmeriaid a gweithwyr ac i fod yn atebol am weithredu, rheoli a gweinyddu’r cyfleusterau o ddydd i ddydd yn effeithiol.

Bydd y swydd hon fel arfer wedi’i lleoli yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin ar Gampws Singleton, gyda theithio rhwng ein dau gampws, ac yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn ôl y gofyn. Mae’r Brifysgol yn cefnogi gweithio hyblyg ac ystwyth a gall y rôl hon gynnwys hyd at 2 ddiwrnod (40% o call cyfwerth ag amser llawn) yn gweithio o bell.

Gwybodaeth Bellach

Ymholiadau anffurfiol: Ben Lucas, Cyfarwyddwr Cyswllt Gwasanaethau Masnachol, b.d.lucas@swansea.ac.uk

Mae’r Brifysgol yn ymrwymedig i gefnogi ac i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ei holl arferion a gweithgareddau. Ein nod yw creu amgylchedd cynhwysol ac rydym yn croesawu ceisiadau amrywiol gan bobl sy’n perthyn i’r grwpiau nodweddion gwarchodedig canlynol: oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil (gan gynnwys lliw, cenedligrwydd, tarddiad ethnig a chenedlaethol), crefydd neu gred, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol.

Dogfennau ar gael:

www.swansea.ac.uk/jobs-at-swansea/current-vacancies/details/?nPostingID=116518&nPostingTargetID=149195&ID=QHUFK026203F3VBQB7VLO8NXD&lg=UK&mask=suext