The closing date for this job has passed.

National Theatre Wales

Archived: Head of Communications I Pennaeth Cyfarthrebu

National Theatre Wales (NTW) creates radical and innovative theatre throughout the landscape of Wales. By collaborating with the most exciting artists from across Wales, the UK and beyond, experimenting across art forms and seeking out untold stories, we are constantly questioning what theatre is and what it can be.

Following the appointment of its new Artistic Director and CEO Kully Thiarai, NTW approaches its seventh year with a renewed commitment to ground-breaking artistic work and connecting with diverse audiences across Wales. We are seeking to appoint an experienced, highly motivated and energetic individual to the post of Head of Communications.

This is a senior management position; responsible for the strategic leadership of the NTW brand, digital and media presence. They will have oversight of the marketing and communications planning for the programme of productions, the audience development model that works across Wales to deliver new and repeat attendees and the advocacy plan.

Salary: £40,000 per annum

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds

Deadline: Friday 6th January, 12pm
Interviews: Monday 16th January, Cardiff

For further information, a job description and person specification please visit www.nationaltheatrewales.org/about#workwithus

Information is available in English and Welsh.


Mae National Theatre Wales (NTW) yn creu theatr radical ac arloesol ledled tirwedd Cymru. Trwy gydweithio gyda’r artistiaid mwyaf cyffrous o bob cwr o Gymru, y DU a thu hwnt, gan arbrofi ar draws ffurfiau ar gelfyddyd a chwilio am straeon cudd, rydym yn cwestiynu’n gyson yr hyn yw theatr a’r hyn y gall fod.

Yn dilyn penodiad ei Gyfarwyddwr Artistig a Phrif Swyddog Gweithredol newydd Kully Thiarai, mae NTW yn dynesu at ei seithfed flwyddyn gydag ymrwymiad o’r newydd i waith artistig arloesol a chysylltu â chynulleidfaoedd amrywiol ledled Cymru. Rydym yn awyddus i benodi unigolyn profiadol, egnïol a llawn cymhelliant i swydd Pennaeth Cyfathrebu.

Mae hon yn swydd uwch reoli; yn gyfrifol am arweinyddiaeth strategol  brand NTW, y presenoldeb digidol a’r cyfryngau. Bydd yn goruchwylio’r gwaith o gynllunio marchnata a chyfathrebu ar gyfer y rhaglen o gynyrchiadau, y model datblygu cynulleidfa sy’n gweithio ar draws Cymru i ddarparu cynulleidfa newydd a pharhaus a’r cynllun eiriolaeth.

Cyflog: £40,000 y flwyddyn

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir

Dyddiad cau Dydd Gwener 6ed Ionawr, 12pm

Cyfweliadau: Dydd Llun, Ionawr 16, Caerdydd

Am ragor o wybodaeth, swydd ddisgrifiad a manyleb y person ewch i www.nationaltheatrewales.org/cy/amdanom#gweithiogydani

Mae’r wybodaeth ar gael yn y Saesneg a Cymraeg
//